กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ธ.ค. 2564 23:36 ครูถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข หน้าหลัก
3 พ.ย. 2564 05:25 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
23 ต.ค. 2564 06:23 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT04:แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
23 ต.ค. 2564 06:22 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT04:แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
16 ต.ค. 2564 01:02 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
16 ต.ค. 2564 01:02 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
15 ต.ค. 2564 06:22 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
15 ต.ค. 2564 06:21 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
15 ต.ค. 2564 06:20 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
15 ต.ค. 2564 06:20 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
15 ต.ค. 2564 06:13 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 ต.ค. 2564 06:12 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 ต.ค. 2564 06:02 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT10:แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ต.ค. 2564 06:02 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT10:แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ต.ค. 2564 05:55 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT43:ผลการดาเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียน
15 ต.ค. 2564 05:54 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT42:มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
15 ต.ค. 2564 05:38 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
15 ต.ค. 2564 05:36 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT39:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
15 ต.ค. 2564 05:32 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15 ต.ค. 2564 05:31 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT37:การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
15 ต.ค. 2564 05:29 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
15 ต.ค. 2564 05:28 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT35:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
15 ต.ค. 2564 05:26 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
15 ต.ค. 2564 05:24 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT28:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
15 ต.ค. 2564 05:22 ถั่วงอก ไก๋ไก่ แก้ไข OIT22:ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า