วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย ก้าวสู่อาเซียน

พันธกิจของโรงเรียน (Mision)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและสนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขันของผู้เรียน

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

6. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ

Comments