โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นตามมติสภาตำบลชุมแสง  โดยกำนันเดือน  พะวารัมย์ ประธานสภาตำบลชุมแสง  เนื่องจากประชาชนมีความต้องการให้บุตรหลานได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี นายประกิจ แมนประโคน เป็นผู้อำนวยการ และแต่งตั้งนายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 5 มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารแทน เนื่องจากเป็นบุคคลในท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมได้รับประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านจาน-ไม้แดง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตลอดระยะเวลาการจัดตั้ง ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวตำบลชุมแสง, โรงเรียนภัทรบพิตร , สภาตำบลชุมแสง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านในตำบลชุมแสง ,ส.จ. อำเภอกระสัง และ ส.ส. ในเขตพื้นที่ เป็นอย่างดียิ่ง

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข และ ค อย่างละหนึ่งหลัง ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2539 คณะผู้ปกครองนักเรียน คณะครู-อาจารย์ และสภาตำบลชุมแสง จึงพร้อมใจกันจัดงานฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ และได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนทรัพย์มาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และหาทุนมาพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

ขนาดสถานศึกษา-แผนชั้นเรียน

          โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก แบบสหศึกษานักเรียนไป-กลับ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด14 ห้องเรียน มีชั้นเรียนเป็น 3-3-3 /1-2-2 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประกอบด้วย
ด้านบน  เป็นรูปคบเพลิงตั้งอยู่บนฐานเสมา มีอักษร ช.พ. และขนาบ ด้วยใบของต้นตระแสง
ด้านล่างใต้ฐานเสมา เขียนคำว่า “วิริเยน ทุกขม เจติ” ซึ่งเป็นปรัชญา  ของโรงเรียน
ส่วนด้านล่างปรัชญาโรงเรียน เป็นชื่อโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

          ความหมาย       ฐานเสมา  หมายถึง การสังกัดอยู่ในองค์กรการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)

                             คบเพลิง   หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา และชัยชนะ

                             ใบของต้นตระแสง หมายถึง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ และสีประจำของโรงเรียน

           อักษรย่อ  “ช.พ.”  ชื่อเต็ม  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

           สีประจำโรงเรียน   “แสด-เขียว”             

           สีแสด   หมายถึง ความสว่างไสวด้านปัญญา

           สีเขียว  หมายถึง ความเจริญงอกงาม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          “ไหว้สวยแบบมารยาทไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          “รักความเป็นไทย”

ปรัชญาของโรงเรียน

บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

คำขวัญของโรงเรียน

          “เรียนดี มีคุณธรรม นำพัฒนา รักษาวินัย”

ปณิธานของคุณครู

          “เราจะหลอมรวมปัญญาเพื่อพัฒนาศิษย์  ทุกตารางนิ้วของชุมแสงพิทจะต้องมีศิษย์ที่ดีและเก่ง”

ปณิธานของนักเรียน

          “เราจะรักโรงเรียนเหมือนรักบ้าน เราจะทำงานเพื่อโรงเรียน เราจะอ่านเขียนเพื่อหาความรู้ เราจะต่อสู้เพื่ออนาคต


Comments