รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในระบบออนไลน์

โพสต์20 มี.ค. 2563 01:35โดยถั่วงอก ไก๋ไก่   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 18:20 ]
เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรน่า"สายพันธ์ใหม่ 2019(Covid-19) โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมจึงได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนประปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
      1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกดที่ลิ้งด้านล่างนี้ 
         กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         ลิ้ง: https://forms.gle/kVUji6VETU6SfPeU6
         กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         ลิ้ง:https://forms.gle/yncdKMxyyaq6w8RE7
     2.โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้สมัคร โดย Update ทุกวันที่หน้าเว็บไซท์โรงเรียน (www.chumsangpit.ac.th) (สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดกจากการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ทำการสมัครใหม่อีกครัง)
        การส่งเอกสารการสมัคร ให้นำมาส่งในวันมอบตัว(โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
        1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป)
        2) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาศึกษา ปพ.1และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        3) ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        4) บัตรประชาชนของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

Comments